Lost glove on hiking trail sign


Photo info & viewer comments (0)
Lost glove on hiking trail sign - 2021-02-12 21:50:45
(Hinterkappelen near Bern, January 2021).
Verlorener Handschuh an Wanderweg-Schild (Hinterkappelen bei Bern, Januar 2021).