King Christian X of Denmark


Photo info & viewer comments (0)
King Christian X of Denmark - 2016-04-29 23:36:37
(Aarhus, Denmark, October 2015).
König Christian X von Dänemark (Aarhus, Dänemark, Oktober 2015).